Kế hoạch ôn tập tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020
Thứ hai, ngày 06-07-2020, 10:19
 
Căn cứ vào Hướng dẫn số 02/SGDĐT-GDTrH, ngày 17/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang về việc hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2019-2020; Căn cứ vào Kế hoạch giáo dục của Trường Phổ thông Tuyên Quang năm học 2019-2020; Trường Phổ thông Tuyên Quang xây dựng Kế hoạch ôn thi vào lớp 10 năm học 2020-2021 như sau