THỜI GIAN BIỂU NĂM HỌC 2020 – 2021

 

TIỂU HỌC

 

SÁNG

Tiết

Thời gian

1

07h45 – 08h20

2

08h20 – 08h55

3

08h55 – 09h30

4

09h30 – 10h25

5

10h25 – 11h00

CHIỀU

Tiết

Thời gian

1

13h45 – 14h20

2

14h25 – 15h00

3

15h05 – 11h00

 

THCS, THPT

 

SÁNG

Tiết

Thời gian

1

07h45 – 8h30

2

8h35 – 08h20

3

08h25 – 10h10

4

10h15 – 11h00

5

11h05 – 11h50

CHIỀU

Tiết

Thời gian

1

13h45 – 14h25

2

14h30 – 15h15

3

15h20 – 15h55

 

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên