THỜI GIAN BIỂU RA VÀO LỚP

NĂM HỌC 2021 - 2022

 

BUỔI SÁNG CÁC NGÀY TRONG TUẦN

 

TIỂU HỌC

 

SÁNG

Tiết

Thời gian

1

07h45 - 08h20

2

08h20 - 08h55

3

08h55 - 09h30

4

09h50 - 10h25

5

10h25 - 11h00

 

THCS, THPT

 

SÁNG

Tiết

Thời gian

1

07h45 - 08h30

2

08h35 - 09h20

3

09h25 - 10h10

4

10h15 - 11h00

5

11h05 - 11h50

 

BUỔI CHIỀU CÁC NGÀY THỨ 2, 3, 5

TIỂU HỌC

THCS, THPT

Tiết

Thời gian

Tiết

Thời gian

1

13h45 - 14h20

1

13h45 - 14h25

2

14h25 - 15h00

2

14h30 - 15h10

3

15h20 - 15h55

3

15h15 - 15h55

4

16h00 - 16h35

4

16h00 - 16h40

 

BUỔI CHIỀU CÁC NGÀY THỨ 4, 6

TIỂU HỌC

THCS, THPT

Tiết

Thời gian

Tiết

Thời gian

1

14h00 - 14h35

1

14h00 - 14h45

2

14h45 - 15h20

2

14h50 - 15h35

3

15h40 - 16h15

3

15h40 - 16h25

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên