Ba công khai năm học 2019 - 2020
Thứ sáu, ngày 27-11-2020, 14:47
 
Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Phổ thông Tuyên Quang thực hiện công khai theo các nội dung năm học 2020 - 2021 như sau: