Thông báo tuyển sinh các khối lớp đầu cấp
Thứ tư, ngày 09-03-2022, 14:39
 
Để lựa chọn những học sinh có đủ phẩm chất và năng lực tiếp nhận nội dung và chương trình của các cấp học và đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh, phát triển nhà trường theo mục tiêu chiến lược đã đề ra, nhà trường đã lập kế hoạch triển khai tuyển sinh năm học 2022 - 2023 như sau:

Kế hoạch triển khai Chương trình trải nghiệm "Hành trang vào lớp 1" cho học sinh mầm non 6 tuổi tại Trường Phổ thông Tuyên Quang (TSE) năm học 2022 - 2023. Xem chi tiết dưới đây.

/media/files/KH-tri%E1%BB%83n-khai-Ch%C6%B0%C6%A1ng-tr%C3%ACnh-H%C3%A0nh-trang-v%C3%A0o-l%E1%BB%9Bp-1-n%C4%83m-h%E1%BB%8Dc-2022-2023.pdf

Kế hoạch triển khai chương trình Tiền tiểu học cho học sinh lớp 1 và Chương trình ôn tập cho học sinh lớp 6 vào THCS. Xem chi tiết dưới đây.

/media/files/KH-Ch%C6%B0%C6%A1ng-tr%C3%ACnh-Ti%E1%BB%81n-TH-v%C3%A0-%C3%94n-t%E1%BA%ADp-v%C3%A0o-l%E1%BB%9Bp-6--03_03_2022.pdf

Kế hoạch ôn tập tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023. Xem chi tiết dưới đây.

/media/files/K%E1%BA%BF-ho%E1%BA%A1ch-%C3%B4n-t%E1%BA%ADp-tuy%E1%BB%83n-sinh-v%C3%A0o-10.pdf

Hẹn gặp cha mẹ và các con!

--------------------

Trường Phổ thông Tuyên Quang – Trường liên cấp đào tạo chất lượng cao.

Tư vấn Ưu đãi tuyển sinh: 0982 741 127.

Website: http://tse.daihoctantrao.edu.vn/

Gmail: pttq.dhtt@gmail.com