Giới thiệu Công đoàn Trường Phổ thông Tuyên Quang
Thứ năm, ngày 27-08-2020, 15:41
 
Công đoàn bộ phận Trường Phổ thông Tuyên Quang được thành lập theo Quyết định số 22/QĐ – CĐ ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Công đoàn cơ sở trường Đại học Tân Trào.

Là một tổ chức công đoàn trực thuộc Công đoàn cơ sở trường Đại học Tân Trào, CĐBP trường Phổ thông Tuyên Quang có chức năng và nhiệm vụ tuyên  truyền  đường  lối, chủ trương của Đảng,  chính sách, pháp luật của  Nhà  nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Vận động đoàn viên và người lao động nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ; Phối hợp với Hiệu trưởng thực hiện quy chế dân chủ, tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên và người lao động. Cùng với Hiệu trưởng nhà trường cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động xã hội trong đoàn viên, người lao động; Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tổ chức vận động đoàn viên, người lao động trong nhà trường thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; Phát triển và quản lý đoàn viên, xây dựng Công đoàn bộ phận vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

01

Họ và tên: Nguyễn Thúy Nga

- Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn 

- Điện thoại: 0919.244.926

- Email: thuyngacdtq@gmail.com 

02

Họ và tên: Lê Hương Giang

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

- Điện thoại: 0868.066.639

- Email: lgianglehuong1978@gmail.com

 

 

 

03

Họ và tên: Trần Văn Bắc

- Chức vụ: Ủy viên

- Điện thoại: 0378.337.494

- Email: bacdhvl@gmail.com

 

Một số hình ảnh của Công đoàn Trường Phổ thông Tuyên Quang: