Kế hoạch kiểm tra học kỳ I năm học 2021 - 2022
Thứ ba, ngày 14-12-2021, 09:15
 
Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Trường Phổ thông Tuyên Quang (TSE) thuộc Trường Đại học Tân Trào; Căn cứ vào Kế hoạch số 92/KH-PTTQ ngày 25/9/2021 của Trường phổ thông Tuyên Quang về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022; Trường phổ thông Tuyên Quang xây dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ I năm học 2021-2022 như sau: