Kế hoạch triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"
Thứ tư, ngày 29-09-2021, 09:52
 
Căn cứ Quyết định số 450/QĐ-TTCP ngày 20/8/2021 của Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng" Thể lệ số 02/TL-BTC ngày 20/8/2021 của BTC cuộc thi; Văn bản số 1464/TTCP-PC ngày 23/8/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng".

Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng". như sau:

Trường Đại học Tân Trào xây dựng Kế hoạch triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng", chi tiết xem tại đây.

/media/files/KH-225.pdf