Dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ TSE (Chỉnh sửa, bổ sung)
Thứ ba, ngày 10-12-2019, 15:28
 

Trường Phổ thông Tuyên Quang chỉnh sửa, bổ sung Dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ, đề nghị CBGV ĐHTT và TSE xem xét và mọi ý kiến gửi về địa chỉ email  manhhatq2009@gmail.com  trước ngày 20/11/2019 Nội dung Dự thảo

Quy chế CTNB vui lòng xem tại file đính kèm.