Quyết định thay thế thành viên Hội đồng trường
Chủ nhật, ngày 15-12-2019, 14:53
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Số:             /QĐ-HĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  Tự do – Hạnh phúc

 

Tuyên Quang, ngày  12  tháng  12  năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng trường

Trường Phổ thông Tuyên Quang

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở (THCS), trường Trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2014, hợp nhất Thông tư về Điều lệ trường Tiểu học.

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Trường Phổ thông Tuyên Quang, trực thuộc Trường Đại học Tân Trào;

Căn cứ đề nghị của Hiệu trưởng Trường phổ thông Tuyên Quang (TSE);

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung và thay thế thành viên Hội đồng trường Trường Phổ thông Tuyên Quang. Lý do: được Hiệu trưởng Trường ĐHTT điều động nhận nhiệm vụ khác, cụ thể như sau:

- Cử nhân Trần Thị Nguyên, thay thế Tiến sĩ Nguyễn Thị Hải, nguyên Phó hiệu trưởng TSE.

- Thạc sĩ Trần Thị Thanh Vân, thay thế Thạc sĩ Dương Quỳnh Hoa, nguyên Tổ trưởng tổ Văn phòng TSE.

 (Chủ tịch Hội đồng và các thành viên cụ thể trong danh sách kèm theo).

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng trường Trường Phổ thông Tuyên Quang chịu trách nhiệm thông báo đến Hội đồng trường về việc bổ sung và thay thế các thành viên của Hội đồng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng trường; Lãnh đạo trường, lãnh đạo các Tổ bộ môn thuộc Trường Phổ thông Tuyên Quang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Trường ĐHTT;

- Sở GDĐT;

- Như Điều 3 (thực hiện);

- Lưu: HĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

TS. Nguyễn Khải Hoàn

 

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

HỘI ĐỐNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG TUYÊN QUANG (TSE)

(SAU KHI BỔ SUNG VÀ THAY THẾ)

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-HĐT ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

STT

Họ và Tên

Chức danh, học hàm, học vị

Nhiệm vụ

Ghi chú

 

1

 

Nguyễn Bá Đức

Phó giáo sư, tiến sĩ, Hiệu trưởng Trường ĐHTT,

Hiệu trưởng TSE

Chủ tịch Hội đồng

 

 

2

 

Trần Thị Nguyên

Cử nhân Sinh học, Phó Hiệu trưởng phụ trách TSE

 

Thành viên

 

 

3

 

Lê Thiếu Tráng

Tiến sĩ, Trưởng Bộ môn Toán, Trường ĐHTT,

Phó hiệu trưởng Phụ trách chuyên môn TSE

Thành viên

 

4

Trần Thị Thanh Vân

Thạc sĩ, GV, CV phòng TCCT Trường ĐHTT

Thư ký Hội đồng

 

 

5

 

Chu Mỹ Nga

Thạc sĩ, Giảng viên Khoa Tâm lý giáo dục và Công tác xã hội, Trường ĐHTT,

Chủ tịch Công đoàn TSE

 

Thành viên

 

 

6

 

Phạm Thị Liên

Thạc sĩ, Giảng viên khoa Khoa học cơ bản, Trường ĐHTT,

Tổ trưởng tổ KHXH TSE

 

Thành viên

 

 

7

 

Nguyễn Thúy Nga

Thạc sĩ, Giảng viên khoa Khoa học cơ bản Trường ĐHTT,

Tổ trưởng tổ KHTN TSE

 

Thành viên

 

 

8

 

Phạm Thị Huyền

Thạc sĩ, Giảng viên khoa Tiểu học, Trường ĐHTT,

Tổ trưởng tổ Tiểu học TSE

 

Thành viên

 

 

9

 

Lương Hải Hà

Thạc sĩ, Giảng viên khoa Khoa học cơ bản, Trường ĐHTT,

Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ

 

Thành viên

 

 

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm