Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022
Thứ bẩy, ngày 04-09-2021, 09:36
 
Căn cứ Kế hoạch số 1011/SGDĐT - VP V/v triển khai một số hoạt động đầu năm học và tổ chức lễ khai giảng năm học 2021 - 2022. Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường địa phương; Trường Phổ thông Tuyên Quang xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ khia giảng năm học 2021 - 2022 cụ thể như sau: