Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 - 2021 của Trường Phổ thông Tuyên Quang
Thứ ba, ngày 05-05-2020, 11:38
 

SỞ GD&ĐT TUYÊN QUANG

TRƯỜNG PHỔ THÔNG TUYÊN QUANG

Số: 472/ KH- PTTQ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

Năm học 2020 - 2021

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Trường Phổ thông Tuyên Quang thuộc Trường Đại học Tân Trào;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động được ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-PTTQ ngày 26/3/2019 của Hiệu trưởng Trường Phổ thông Tuyên Quang.

Căn cứ kế hoạch số 71/ KH-SGDĐT ngày 20/11/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang về kế hoạch tuyển sinh Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và giáo dục trường xuyên năm học 2020- 2021.

Căn cứ kế hoạch số 66/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 04/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang về hướng dẫn tuyển sinh THCS, THPT và GDTX năm học 2020 - 2021.

Căn cứ vào điều kiện thực tế về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của đơn vị. 

Trường Phổ thông Tuyên Quang xây dựng kế hoạch tuyển sinh các cấp học năm 2020 - 2021 như sau:

A/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ THÔNG TIN CHUNG

1/ Mục đích.

- Lựa chọn những học sinh có đủ phẩm chất và năng lực tiếp nhận nội dung và chương trình của các cấp học.

- Đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh, phát triển nhà trường theo mục tiêu chiến lược đã đề ra.

2. Yêu cầu

- Tuyển sinh đúng quy chế, chính xác, khách quan và công bằng.

- Chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp với số lượng giáo viên, cơ sở vật chất hiện có đảm bảo kế hoạch phát triển giáo dục của nhà trường.

3. Thông tin chung

3.1. Hồ sơ dự tuyển

- Đơn xin dự tuyển sinh (Theo mẫu);

- Bản sao Giấy khai sinh (Hợp lệ);

- Sổ Hộ khẩu (với học sinh lớp 1)

- Học bạ (Đối với học sinh lớp 6, lớp 10)

- Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học (Đối với học sinh lớp 6)

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời có giá trị đến năm dự tuyển sinh (đối với thí sinh dự tuyển lớp 10).

3.2. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

- Địa điểm: Trường Phổ thông Tuyên Quang - Đại học Tân Trào (Km6 Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang).

- Thời gian: Ngay sau thời gian thi, xét tốt nghiệp hoặc kết thức năm học của các cấp học (Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

3.3. Quy trình tuyển sinh

- Thành lập HĐTS bao gồm: Hiệu trưởng là Chủ tịch Hội đồng, các phó hiệu trưởng là Phó chủ tịch; Thư ký và các ủy viên của Hội đồng;

- Tổ chức xét tuyển.

- Hoàn thiện Bộ hồ sơ và Biên bản xét tuyển.

B/ NỘI DUNG CÔNG TÁC TUYỂN SINH

I. TUYỂN SINH VÀO LỚP 1

1. Chỉ tiêu: Số lượng tuyển sinh: 60 học sinh/2 lớp

2. Đối tượng

Trẻ 6 tuổi (Sinh năm 2014). Các đối tượng khác thực hiện theo Điều lệ trường Tiểu học.

3. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển, căn cứ vào hồ sơ và khảo sát năng lực, hành vi của thí sinh, xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

4. Thời gian tuyển sinh: Dự kiến hoàn thành trước tháng 8/2020.

II. TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

1. Chỉ tiêu: Số lượng 60 học sinh / 2 lớp

2 . Đối tượng tuyển sinh

- Học sinh 11 tuổi của tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh lân cận đã được công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học.

- Đối với các trường hợp khác thực hiện theo Điều 37, Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

3. Hình thức tuyển sinh

- Xét tuyển qua kết quả học tập, rèn luyện, kết hợp với kết quả kiểm tra năng lực 3 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh.

- Điểm xét tuyển là tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm học của 02 môn Toán và Tiếng Việt trong 2 năm học lớp 4, lớp 5 và Điểm bài kiểm tra năng lực 3 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh (Toán, tiếng Việt nhân hệ số 2, tiếng  Anh hệ số 1).

- Căn cứ vào điểm xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh, xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao. Trường hợp nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau mà bị vượt chỉ tiêu thì xét theo thứ tự ưu tiên sau: Học sinh có tổng điểm bài kiểm tra đầu vào của 03 môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh từ cao xuống thấp.

4. Thời gian tuyển sinh (dự kiến): Hoàn thành trước tháng 8/2020.

III. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 60 học sinh/2 lớp

2. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THCS

3. Phương thức tuyển sinh: Kết hợp thi tuyển với xét tuyển

4. Lịch thi, môn thi, đề thi, địa điểm thi:

- Theo lịch chung của Sở GD&ĐT và có Thông báo cụ thể sau.

- Địa điểm thi: Tại trường Phổ thông Tuyên Quang. 

5. Tuyển thẳng

Học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba (hoặc huy chương Vàng, Bạc, Đồng) trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực, cấp tỉnh trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học. 

6. Điểm tính xét tuyển

Kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học cấp THCS được tính như sau:

- Hạnh kiểm Tốt, học lực Giỏi: 5 điểm;

- Hạnh kiểm Khá, học lực Giỏi hoặc hạnh kiểm Tốt, học lực Khá: 4,5 điểm;

- Hạnh kiểm Khá, học lực Khá: 4 điểm;

- Hạnh kiểm Tốt, học lực Trung bình: 3,5 điểm;

- Hạnh kiểm Khá, học lực trung bình: 3 điểm;

- Cách tính Điểm xét tuyển (ĐXT):

ĐXT = (T1+T2).2 + T3+ T4

- Trong đó:

+ T1 là điểm bài thi Ngữ văn;

+ T2 là điểm bài thi Toán;

+ T3 là điểm bài thi tổ hợp (nếu có);

+ T4 là tổng điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập 4 năm học THCS;

7. Quy định về xét tuyển

- Chỉ xét tuyển đối với thí sinh dự đủ các bài thi, không có bài thi bị điểm không (0), không vi phạm Quy chế trong kì thi tuyển sinh;

- Xét tuyển theo tổng ĐXT, tính từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu;

- Trường hợp có nhiều thí sinh bằng nhau mà vượt chỉ tiêu thì xét theo thứ tự ưu tiên sau: (1) Tổng điểm thi 02 môn Toán và Ngữ văn cao hơn; (2) Tổng điểm trung bình của môn Toán và môn Ngữ văn năm học lớp 9 cao hơn.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Văn phòng nhà trường thông báo trên Website của TSE, ĐHTT; Phân công người tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh; Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất tổ chức thi tuyển.

- Các tổ chuyên môn triển khai kế hoạch Tuyển sinh đến cán bộ giáo viên và tổ chức thực hiện; Tham mưu thành lập hội đồng tuyển sinh các cấp học.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh của Trường Phổ thông Tuyên Quang năm học 2020 – 2021. Căn cứ điều kiện thực tế và Kế hoạch chung của Sở GD&ĐT Tuyên Quang, Hiệu trưởng sẽ quyết định việc điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Đề nghị các tổ chuyên môn, các bộ phận liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Tuyên Quang (b/c);

- Trường ĐHTT (b/c)l

- Các PHT (chỉ đạo);

- VP, tổ C/M (t/h);

- Lưu VP.

 

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Trần Thị Nguyên

 

Các tin bài cũ hơn